آشنایی با میرزا كوچك خان‌ جنگلی‌

آرامگاه‌ میرزا كوچك‌خان‌ جنگلی‌ معروف‌ به‌ سردار جنگل‌ در جنوب‌رشت‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ آرامگاه‌ كوچك‌ و با اهمیت‌ مورد عنایت‌ و توجه‌ مسافران‌ و مردم‌ است‌ كه‌ با سادگی‌ و زیبایی‌ بر روی‌ قبر میرزا كوچك ‌خان‌ جنگلی‌ احداث‌ شده‌ است‌.

میرزا کوچک خان جنگلی

یونس استادسرایی متولد 1257 در رشت، مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی، مبارز انقلاب مشروطه، رهبر جنبش جنگل ملی‌گرایگیلک و رئیس‌جمهور جمهوری جنگل بود. یونس استادسرایی، مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی، مبارز انقلاب مشروطه، رهبر جنبش جنگل ملی‌گرایگیلک و رئیس‌جمهور جمهوری جنگل بود.

عکس دسته جمعی سران جنگل
عکس دسته جمعی سران جنگل در دوره اول

نظر خود را بنویسید

عکس خوانده نمی شود